جویندگان انسان هانام: اسماعیل ایمانی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
محل گم شدن: تهران، شهریارنام: عبدالعلی بیرامی ورکانه
تاریخ گم شدن: 1370
محل گم شدن: همداننام: فرید ملا مومنایی چترودی
تاریخ گم شدن: ۹۵/۳/۲۵
محل گم شدن: تهران،. جنوب میدان حر. حوالی بیمارستان روزبهنام: محبوبه اقبال
تاریخ گم شدن: 59
محل گم شدن: خیابان مطهری نبش خیابان شریعتینام: محمد رضا حیدری
تاریخ گم شدن: 1392/02/25
محل گم شدن: ملارد سراسیابنام: - -
تاریخ گم شدن: 1362/03/17
محل گم شدن: تهران- میدان انقلابنام: گلی احسانی
تاریخ گم شدن: 1362/6
محل گم شدن: شیرازنام: محمد نوری شفیع
تاریخ گم شدن: 1377/12/1
محل گم شدن: شهرستان چناران/ خراسان رضوینام: رضا تدبیری
تاریخ گم شدن: 1393/10/3
محل گم شدن: تهراننام: مجید کوشکی
تاریخ گم شدن: 1390/7/19
محل گم شدن: تهراننام: بهروز ساسانی
تاریخ گم شدن: 1387/08/08
محل گم شدن: دزفولنام: عبالناصر تاجیک
تاریخ گم شدن: 1394/02/01
محل گم شدن: شهریارنام: سید محمد میرزا قربانی
تاریخ گم شدن: 1388
محل گم شدن: کوهدشتنام: ابوالفضل حکیمیان
تاریخ گم شدن: 1388/05/25
محل گم شدن: عسلویهنام: محمد حسین صحرایی
تاریخ گم شدن: 1393/08/23
محل گم شدن: تهراننام: میلاد حسن پور
تاریخ گم شدن: 1391/10/21
محل گم شدن: بهشهرنام: زهرا ذاکری
تاریخ گم شدن: 1361/07/01
محل گم شدن: خیابان رودکی تهران
صفحه 6 از 6