جویندگان انسان ها

هدف اصلی این سایت تلاش برای پیدا كردن افرادی است كه به دلایل گوناگون از خانواده خود دور افتاده و اطلاعی از آنها ندارند، متاسفانه كودكانی هستند و بودند كه با وجود زنده بودن والدین به دور از آنها بزرگ شده و می‌شوند، افرادی هستند كه به دلایل گوناگون، فردی از اعضای خانواده خود را گم‌كرده‌اند و شوربختانه نوجوانانی وجود دارند كه ترك خانه و ماوا كرده و اكنون ممكن است روی بازگشت به خانه را نداشته باشند. همه تلاش این سایت این است كه بتواند فردی را به دامن خانواده خود برگرداند و غریبی را به ماوای گم‌كرده اش پیوندی دوباره دهد و این هدف جز با كمك همه مردم این سرزمین امكان پذیر نخواهد بود. پس دست نیاز به سوی شما دراز می‌كنیم تا در كنار هم، رشته‌های گسسته را قوامی دیگر دهیم و چون باد بهاری گره‌گشای هر گره باشیم.

چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش